อัตราค่าบริการ


ตารางอัตราค่าบริการโรงพยาบาล
รายการ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ฝากเลี้ยง
รายเดือน รายวัน รายเดือน รายวัน รายวัน (Day Care)
ห้องแอร์รวม 25,000 1,080 27,500 1,180 850
ห้องแอร์คู่ 27,500 1,180 29,500 1,300 950
ห้องแอร์เดี่ยว 33,000 1,500 35,000 1,600 1,150

หมายเหตุ

1.  อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าอาหาร (อาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง)
     - ค่าห้อง
     - ค่าแพทย์
     - พยาบาลดูแลประจำวัน
     - ค่ากายภาพบำบัดประจำวัน
(Passive exercise)
2.  อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็น  ซึ่งสถานพยาบาลเป็นผู้กำหนด
และจัดหา สำหรับ
ราคายาและเวชภัณฑ์ให้สอบถามได้ที่แผนกการเงิน ( คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี )
3.  อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทำแผล ค่าทำแผลคิดครั้งละ 50 บาท
4.  สำหรับท่านที่ต้องการเน้นการทำกายภาพเฉพาะเป็นพิเศษนอกจากการทำกายภาพบำบัดประจำวัน
(Passive exercise) ค่าทำกายภาพพิเศษจะพิจารณาเป็นรายๆไป แต่จะตกลงกับญาติก่อน
5.  ผู้ป่วยที่พักอยู่ห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ พนักงานจะเข้าไปดูแลทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือผู้ป่วย ท่านที่สามารถ
กดสัญญาณเรียก
ได้ ก็เรียกได้ตามต้องการ
6.  ในกรณีที่ต้อง Refer ผู้ป่วย รถพยาบาลของสถานพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม ไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม. ในกรณีที่ไม่สามารถจะใช้รถพยาบาลของศุขเวชฯ ได้ทางศุขเวชฯ จะติดต่อรถพยาบาลจากศูนย์ หรือ รถของโรงพยาบาลที่ญาติต้องการให้ส่งต่อ(รถพยาบาลของที่อื่นมีราคาสูงกว่า) อัตราค่ารถพยาบาลให้สอบถามที่แผนกการเงิน
7.  ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง จะต้องเสียเพิ่มเดือนละ   3,000  บาท (รายวัน 100 บาท)
8.  ค่าบริการฝากเลี้ยงรายวัน เวลารับ -ส่ง  06.00 -20.00 น. หากเกินเวลาคิดค่าปรับ 50 บาท/ ชม.

 

เริ่มใช้อัตราค่าบริการดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

ราคาค่าบริการข้างต้นของโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21) เป็นราคาที่พยายามกำหนดให้ต่ำกว่าสถานบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันประมาณ 15-30% และมีพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ออกบริการนอกสถานที่ เป็นผู้หนึ่งที่พยายามหารายได้มาช่วยเหลือให้ศุขเวชฯ สามารถกำหนดราคาต่ำกว่าสถานพยาบาลอื่นได้

อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น หากค่าครองชีพโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลมีสิทธิปรับขึ้นตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน และให้มีผลใช้บังคับในเดือนถัดไป

โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21)
โทรศัพท์ : 0-2319-5865, 0-2319-5870-1