โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21)
รักษาและบริบาลผู้สูงอายุหรือคนชรา

โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21) เปิดบริการดูแลบริบาลผู้สูงอายุหรือคนชรา มาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีทีมแพทย์พยาบาลและพนักงานที่มีประสบการณ์ในการบริบาลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเรื้อรัง, ผู้พักฟื้น, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 19 ปี

ศุขเวชฯ เป็นหนึ่งในขายใยมิตรภาพ เครือข่ายพุทธิกา
ท่านไพศาล วิสาโล เน้นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้การดูแลประคับประคอง ให้มีคุณภาพชีวิตและจิตใจให้ดีก่อนถึงปลายทางของชีวิต เน้นที่จะให้ไม่เกรงกลัวความตาย ไม่เร่งให้ตาย และไม่ยื้อชีวิต

ผู้ป่วยสูงอายุ 6 ประเภท ที่อยู่ในการดูแลของ ศุขเวช เนอสซิ่งโฮม

1. ผู้ป่วยหรือคนชรา โรคสมองเสื่อม หลงลืม
2. ผู้สูงอายุหรือคนชราที่มีอาการป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลจากแพทย์และพยาบาล
3. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต
4. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
5. ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่แพทย์ประมาณว่าจะเสียชีวิตภายใน 6 เดือน
6. ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น (หากพักฟื้นโรงพยาบาลเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก)

ทีมแพทย์ผู้ดูแลรายนามคณะแพทย์ของ โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21)
แพทย์ออกตรวจเวลา 8.00 -20.00 น. มี 3 ท่าน
นพ.สงวน ไศละสูต
พ.ญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์
แพทย์ออกตรวจเวลา 20.00 - 8.00 น.
พลตำรวจโทสิทธิเดช แสงศิรินาวิน
พยาบาลและนักกายภาพ
นางเจริญศรี  พิเคราะห์งาม (อดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ปากเกร็ดเวชการ) และทีมงาน
น.ส. สุพพัตรา สุขคะตะ (นักกายภาพ) และทีมงาน
เภสัชกร
นางคาร์เมน  ต่างใจส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ที่เราให้บริการ


คลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม


โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ศุขเวชเนอส์ซิ่งโฮม (ราม 21) ได้จัดทำโครงการค้นหาผู้ป่วยโรคปอดรายใหม่แบบเชิงรุก ร่วมกับโรงพยาบาลด่านลานหอย ด้วยรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอล คลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติม