เอกสารยืนยันถึงมาตรฐานการบริการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชองกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้วิจัยในการสังเคราะห์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในประเทศไทย เพื่อสังเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลภาคกลาง ในวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ทับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนนทบุรี โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ผศ.วิไลวรรณ ศรีสงคราม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้แทนสำนักการพยาบาล  
ผู้แทนโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
ผู้แทนโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  
ผู้แทนสถานพยาบาล ศุขเวชเนอสซิ่งโฮม (ราม 21)  
ผู้แทนสถาบันประสาทวิทยา  
นางดรุณี มิตรอารีย์ สมาคมแพทย์มุสลิม
นางจินต์จุฑา รอดพาล  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
นางสุวราภรณ์ จันสายทอง  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
๑๐ ผู้แทนโรงพยาบาลบ้านแพรก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑ นางสาวสุชาดา ศรีรัตน์สุคนธ์ โรงพยาบาลพุทธโสธร
๑๒ นางอรัญญา ปาละกะวงศ์  โรงพยาบาลพุทธโสธร
๑๓ นางกัลยา แก้วเพียร โรงพยาบาลพุทธโสธร
๑๔ นางสาวกิติมา ลิ้มประเสริฐ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
๑๕ นางสาววัชนี เปี่ยมอิ่มสำราญ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
๑๖ นางสุวารีวรรณ จิระเสวกดิลก  โรงพยาบาลราชวิถี
๑๗ นางสาวปณิตา คุณสาระ โรงพยาบาลเลิดสิน
๑๘ นางพนิดา ประยงค์ โรงพยาบาลเลิดสิน
๑๙ นางทัศนีย์ ยงค์ตระกูล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
๒๐ นางพรทรัพย์ เตชะกุลเจริญ  โรงพยาบาลสงฆ์
๒๑ นางกุลนภา บุญมากุล  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
๒๒ นางสาวเสาวลักษณ์ ไวพรรทา  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
๒๓ นางเข็มจิต มุกดาดี ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี
๒๔ นางจรรยา ขันมุนี และคณะ สถาบันโรคทรวงอก