โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21)
รักษาและบริบาลผู้สูงอายุหรือคนชรา

โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21) เปิดบริการดูแลบริบาลผู้สูงอายุหรือคนชรา มาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีทีมแพทย์พยาบาลและพนักงานที่มีประสบการณ์ในการบริบาลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเรื้อรัง, ผู้พักฟื้น, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 19 ปี

ศุขเวชฯ เป็นหนึ่งในขายใยมิตรภาพ เครือข่ายพุทธิกา
ท่านไพศาล วิสาโล เน้นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้การดูแลประคับประคอง ให้มีคุณภาพชีวิตและจิตใจให้ดีก่อนถึงปลายทางของชีวิต เน้นที่จะให้ไม่เกรงกลัวความตาย ไม่เร่งให้ตาย และไม่ยื้อชีวิต

ผู้ป่วยสูงอายุ 6 ประเภท ที่อยู่ในการดูแลของ ศุขเวช เนอสซิ่งโฮม

1. ผู้ป่วยหรือคนชรา โรคสมองเสื่อม หลงลืม
2. ผู้สูงอายุหรือคนชราที่มีอาการป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลจากแพทย์และพยาบาล
3. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต
4. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
5. ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่แพทย์ประมาณว่าจะเสียชีวิตภายใน 6 เดือน
6. ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น (หากพักฟื้นโรงพยาบาลเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก)

ทีมแพทย์ผู้ดูแลรายนามคณะแพทย์ของ โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21)
แพทย์ออกตรวจเวลา 8.00 -20.00 น. มี 3 ท่าน
นพ.สงวน ไศละสูต
พ.ญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์
แพทย์ออกตรวจเวลา 20.00 - 8.00 น.
พลตำรวจโทสิทธิเดช แสงศิรินาวิน
พยาบาลและนักกายภาพ
นางเจริญศรี  พิเคราะห์งาม (อดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ปากเกร็ดเวชการ) และทีมงาน
น.ส. สุพพัตรา สุขคะตะ (นักกายภาพ) และทีมงาน
เภสัชกร
นางคาร์เมน  ต่างใจส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ที่เราให้บริการ


คลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม


โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ศุขเวชเนอส์ซิ่งโฮม (ราม 21) ได้จัดทำโครงการค้นหาผู้ป่วยโรคปอดรายใหม่แบบเชิงรุก ร่วมกับโรงพยาบาลด่านลานหอย ด้วยรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอล คลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่


เนื่องในวันที่ 14 เมษายน 2560 ตรงกับวันผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม จัดกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม